תקנון אתר Moodon

 1. מטרת האתר MOODON (להלן: "האתר") היא להציג בפני הגולש באתר (להלן:"הגולש") השתלמויות, העשרה וסדנאות בנושאים רבים ומגוונים באמצעות סרטונים, עזרי לימוד ותכנים אשר נוצרו והוכנו על ידי בעלי מקצוע מובילים בכל תחום ותחום, וכן לאפשר יצירת תקשורת עסקית ישירה בין בעלי המקצוע בתחום הרלבנטי המוצג באתר לבין המשתמשים בו (להלן:"בעלי המקצוע").
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר. הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 3. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעידים על הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון האתר (להלן:"התקנון"). אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 5. בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" או "סרטונים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית) (icon) להלן:"התכנים(
 6. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד ובכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד הכוונה אף ללשון רבים.
 7. תקנון זה מתייחס לכל גולש באתר. לצורך תקנון זה: "גולש"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "האתר" – לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו.
 8. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של האתר או כל חלק מהם ללא אישור מראש ממנהל האתר.
 9. כל גולש מצהיר כי ידוע לו כי ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי בתחומים שונים ו/או ייעוץ הניתן ע"י אנשי מקצוע בתחומים שונים, מידע זה אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ועל הגולש לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. האתר אינו אחראי לנכונות מידע זה, ולא נושא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו.
 10. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מדי פעם לפי שיקול דעת בלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 11. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 12. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה מצידך לתנאי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר ו/או בשירותי האתר.

השימוש באתר

 1. הנך רשאי להשתמש בתכנים שבאתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים המופיעים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של מנהל האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה.
 2. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 4. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 6. אין לקשר לאתר אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 7. רשאי להשתתף באתר כל אדם אשר מתקיימים לגביו כל אלה:
  • אדם בכל גיל;
  • ברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;
  • ברשותו תעודת זהות תקפה;

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הכוללים בין היתר זכויות יוצרים, סימני מסחר שאינם רשומים, סימני מסחר רשומים, מדגמים, פטנטים, השיטות והסודות המסחריים וכן כל זכות אחרת בשירותים המוצעים באתר וכל תוכן הכלול בו הינו של בעלי האתר ו/או מנהליו בלבד, או של צד שלישי שהעביר את הזכות הקניינית לאתר, מבלי לגרוע מכלליות האמור (להלן:"הזכויות השייכות לאתר").
 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הזכויות השייכות לאתר , בין על ידי גולש באתר ו/או באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך ו/או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מנהל האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי כל גורם לאתר.
 3. הסכמה לשימוש בזכויות השייכות באתר תינתן על ידי מנהל האתר בלבד.
 4. אם וככל שניתנה הסכמה לשימוש בזכויות השייכות לאתר, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.
 5. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
 6. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתו של מנהל האתר מראש ובכתב.
 7. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו של מנהל האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 8. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.
 9. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו מפעיל האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.
 10. השם MOODON וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמו של מפעיל האתר וסימני המסחר שלו הם כולם רכושם של האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש.

ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

שמירה על סודיות

 1. האתר מתחייב לעשות כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי הגולשים אשר משתמשים באתר. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של האתר.
 2. מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת אין באפשרותו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות אליו או לחשיפת המידע האגור בידיו על ידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיו ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תעלה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר.
 3. האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש הגולשים באתר כולל דפים שנצפו לצורך הפקת נתונים סטטיסטיים. האתר יהא רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים לגולשים אישית או מזהים גולש באופן אישי.
 4. האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות לכל אדם או לקוח בדואר אלקטרוני, בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב אלא אם גולש ציין בפני האתר במפורש כי אינו מעוניין בכך.
 5. האתר לא יעביר פרטים אישיים של גולש לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
  • אם גולש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות הגולשים באתר ו/או העובדים באתר;
  • אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם גולש הפר אחד מתנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם האתר או מי מטעמו;
  • אם התקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לו למסור פרטי גולש לצד שלישי;
  • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין גולש לאתר;
  • במידה ומפעיל האתר יתמזג או יארגן את פעילותו במסגרת תאגיד אחר, האתר יהא זכאי להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות כל גולש ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי אותו גלוש שהמידע לגביו מועבר את הוראות סעיפי הסודיות והפרטיות שצוינו.

אחריות

 1. אלא אם כן צוין אחרת במפורש, האתר אינו היוצר ו/או מפיק של התכנים המוצגים באתר ולפיכך אין האתר נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצג בתכנים אילו.
 2. התכנים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בעלי המקצוע, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר לגבי אופיים של התכנים, תכונותיהם, טיבם וכיו"ב.
 3. האתר אינו נושא באחריות לכל נזק שייגרם בשל אופן השימוש של המוצג בתכנים.
 4. האתר מתחייב לעשות כל שביכולתו לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות בו אך אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
 5. האתר לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי בעלי המקצוע או הגולשים באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
x

#{title}

#{text}

#{price}